Το ΙΚΤΕΟ «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΛΑΣ ΙΚΕ» θεωρεί ως πρωταρχικό παράγοντα για τη συνεπή και αδιάλειπτη ικανοποίηση των απαιτήσεων του κοινού, την καλύτερη εξυπηρέτησή του, την καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης με αυτό καθώς και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διαχείριση του συνόλου των δραστηριοτήτων που συνθέτουν τη λειτουργία του σύμφωνα με τις αρχές και απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO9001:2015, ISO / IEC 17020 και του Κανονισμού Διαπίστευσης του Ε.ΣΥ.Δ.

Για το λόγο αυτό, το ΙΚΤΕΟ «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΛΑΣ ΙΚΕ» έχει προβεί στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και εγκατάσταση ολοκληρωμένου Συστήματος Ποιότητας ως προς τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO9001:2015, ISO / IEC 17020 και τον Κανονισμό Διαπίστευσης του Ε.ΣΥ.Δ., το οποίο και δεσμεύεται να εφαρμόζει με συνέπεια και με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων με ακεραιότητα, αμεροληψία και αξιοπιστία.

Το ΙΚΤΕΟ «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΛΑΣ ΙΚΕ» ενημερώνεται διαρκώς σχετικά με τις επίκαιρες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που διέπουν το αντικείμενο δραστηριότητάς του και ενσωματώνει τις απαιτήσεις τους, στο Σύστημα Ποιότητας που έχει αναπτύξει, μαζί με τις όποιες τεχνικές μεθοδολογίες και εξελίξεις.

Το ΙΚΤΕΟ «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΛΑΣ ΙΚΕ» παρέχει υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων ιδιωτικής, δημόσιας και επαγγελματικής χρήσεως καθώς και σε δίκυκλα, πεδία που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

Οι έλεγχοι διενεργούνται κατά τρόπο σύμφωνο με τις τεκμηριωμένες διαδικασίες του Συστήματος Ποιότητας, ώστε να πληρούνται όλα τα καθιερωμένα κριτήρια και προδιαγραφές, όπως αυτά απορρέουν από τις απαιτήσεις τις νομοθεσίας, αλλά και του ΙΚΤΕΟ «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΛΑΣ ΙΚΕ» ώστε να ικανοποιούνται οι στόχοι για την ποιότητα που έχουν τεθεί.

Οι ποιοτικές προδιαγραφές λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ συνοψίζονται σε γενικές γραμμές, στα εξής:

  • Εφαρμογή τεκμηριωμένου Συστήματος Ποιότητας, το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO9001:2015, ISO / IEC 17020 και του Κανονισμού Διαπίστευσης του Ε.ΣΥ.Δ. και ανασκοπείται τακτικά προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνεχιζόμενη καταλληλότητα και επάρκεια του.
  • Χρήση έγκυρων, βάσει της τεχνολογικών εξελίξεων και των επιταγών της εθνικής νομοθεσίας, μεθόδων, για τη διεξαγωγή των προβλεπόμενων ελέγχων.
  • Διαχείριση του εξοπλισμού ελέγχων (επιλογή, συντήρηση, ρύθμιση, διακρίβωση κ.λ.π.) κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την αξιοπιστία και συνεχή καταλληλότητά του για την προβλεπόμενη χρήση του
  • Εξασφάλιση της απαιτούμενης τεχνικής ικανότητας του προσωπικού που εμπλέκεται στη διεκπεραίωση του τεχνικού ελέγχου οχημάτων, μέσω επικύρωσης και συνεχούς αξιολόγησης αυτής καθώς και παροχής της απαραίτητης εκπαίδευσης.
  • Εξασφάλιση της ανεξαρτησίας, αμεροληψίας και ακεραιότητας του τεχνικού προσωπικού μέσω επιθεωρήσεων και περιοδικών δειγματοληπτικών ελέγχων.
  • Τήρηση συγκεκριμένων κανόνων σχετικά με την ασφάλεια του προσωπικού.
  • Τήρηση του καθημερινού προγράμματος λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ όπως αυτό καθορίζεται και γνωστοποιείται.
  • Συνεχής παρακολούθηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών.

Ο βαθμός επίτευξης των καθιερωμένων στόχων για την ποιότητα εμφαίνεται μέσα από την παρακολούθηση των σχετιζόμενων Δεικτών Απόδοσης. Τα εν λόγω δεδομένα αποτελούν αντικείμενο προς ενημέρωση της Διοίκησης του ΙΚΤΕΟ στα πλαίσια των μηνιαίων εκθέσεων του Τεχνικού Διευθυντή και εξετάζονται στα πλαίσια των προγραμματισμένων Ανασκοπήσεων από τη Διοίκηση του Συστήματος Ποιότητας.

Το Σύστημα Ποιότητας του ΙΚΤΕΟ αφορά όλα τα επίπεδα λειτουργίας του και η τήρηση των προβλεπόμενων αποτελεί ευθύνη όλου του στελεχιακού δυναμικού. Η Ανώτατη Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή των απαραίτητων πόρων και μεριμνά μέσω του Υπεύθυνου Ποιότητας ώστε το Σύστημα να είναι επίκαιρο και αποτελεσματικό.

Με την αταλάντευτη προσήλωση τόσο της Διοίκησης του ΙΚΤΕΟ όσο και του συνόλου του προσωπικού της στην τήρηση των αρχών που εκτίθενται στην παρούσα Πολιτική Ποιότητας και γενικότερα, σε όλη την έκταση του Συστήματος Ποιότητας του ΙΚΤΕΟ, η Ανώτατη Διοίκηση προσβλέπει στη συνεχή και σταθερή παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας.

Άγιος Νικόλαος Βόνιτσας, 04 Φεβρουαρίου 2013

– Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ –

© Copyright 2021 ΙΚΤΕΟ Λευκάδας - Βόνιτσας Κατασκευή Ιστοσελίδας Create myWeb